Documente necesare deschiderii unui cont

Aici te poţi informa despre documentele necesare deschiderii contului, în funcţie de tipul companiei tale.

Societate comercială rezidentă
 1. Act constitutiv, sau contract de societate şi statut;
 2. Hotărâre judecătorească sau de guvern privind înfiinţarea societăţii;
 3. Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerîului;
 4. Certificatul de înregistrare fiscală;
 5. Ultimul extras din Registrul Comerţului eliberat cu ocazia ultimei menţiuni;
 6. Autorizaţiile de funcţionare în cazul unor societăţi având obiect de activitate supus autorizărilor speciale (societăţi de valori mobiliare, fonduri de investiţii, societăţi bancare, de asigurări, societăţi de leasing, de transport, de schimb valutar, jocuri de noroc, etc);
 7. Proces verbal actualizat al AGA, CA sau al altui organ competent de numire a persoanelor autorizate şi / sau împuternicite să dispună de cont;
 8. Imputernicirea persoanei/ persoanelor care va/ vor efectua operaţiunile la Bancă, semnată de persoanele autorizate să angajeze legal societatea;
 9. Fotocopii ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe contul societăţii din care să rezulte ultima adresă completă şi CNP precum şi a persoanelor care vor efectua operaţiunile la Bancă.
Societate comercială nerezidentă
 1. Act constitutiv al societăţii sau contractul de societate şi statutul, conform uzanţelor din statul de origine;
 2. Certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ din ţara de origine;
 3. Certificatul de înregistrare fiscală a societăţii în ţara de origine;
 4. Documentul din care să rezulte persoanele autorizate să angajeze legal societatea în ţara de origine;
 5. Procură autentificată de un notar public de numire a persoanelor împuternicite să dispună de cont;
 6. Fotocopii ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe contul societăţii.
 • Notă: Toate documentele de la punctele 1-4 vor fi traduse şi legalizate şi vor fi aduse fotocopii după original
Reprezentante
 1. Copia legalizată a statutului şi contractului societăţii mamă în limba engleză;
 2. Copia autorizaţiei de funcţionare eliberată de Ministerul Industriei şi Comerţului;
 3. Fotocopia înregistrării autorizaţiei la Camera de Comerţ şi Industrie şi la Administraţia Financiară;
 4. Proces verbal actualizat al AGA sau al altor organe competente de numire a persoanelor autorizate şi / sau împuternicite să dispună de cont;
 5. Fotocopii ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe contul societăţii;
 6. Copie certificat înregistrare fiscală.
Cabinet avocat/notar
 1. Dovadă de înregistrare, în evidenţa baroului, a formei de exercitare a profesiei, conform art.6 din Legea 51/1995;
 2. Dovadă de înregistrare, în evidenţa birourilor de notari publici conform art.14 din Legea 36/1995;
 3. Certificatul de înregistrare fiscală;
 4. Numirea persoanelor autorizate şi/sau împuternicite să dispună de cont;
 5. Fotocopii ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe contul societăţii din care să rezulte ultima adresă completă şi CNP.
Cabinet medical
 1. Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale; Contract de furnizare servicii medicale şi asistenţă medicală;
 2. Certificatul de înregistrare fiscală;;
 3. Numirea persoanelor autorizate şi/sau împuternicite să dispună de cont;
 4. Fotocopii ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe contul societăţii din care să rezulte ultima adresă completă şi CNP.
 • Notă: Unităţile medicale cu personalitate juridică înfiinţate potrivit Legii 31 / 1990 republicată se vor supune şi prevederilor OG 124 / 1998 cu modificările ulterioare.
Persoane juridice non profit rezidente
 1. Act constitutiv;
 2. Hotărâre judecătorească privind înfiinţarea societăţii;
 3. Cereri de înscriere de menţiuni pentru modificări ulterioare, în ordine cronologică;
 4. Certificatul de înregistrare fiscală;
 5. Numirea persoanelor autorizate şi/sau împuternicite să dispună de cont;
 6. Fotocopii ale actelor de identitate ale persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe contul societăţii din care să rezulte ultima adresă completă şi CNP.
Expert contabil
 1. Carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat;
 2. Dovada înscrierii în Tabloul experţilor contabili respectiv a contabililor autorizaţi - legitimaţia de membru vizată anual;
 3. Copia documentului de identitate.
 • Notă: În cazul persoanelor juridice care îndeplinesc activităţile prevăzute în normele legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, documentele necesare pentru deschiderea conturilor sunt cele specificate pentru societăţile comerciale organizate conform Legii 31 / 1990, la care se adaugă dovada înscrierii pe Tabloul Corpului din care face parte.
Campanie depozite