Bucureşti, 02 Septembrie 2009

În această perioadă, instituţiile de credit si instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special sunt în plină campanie de actualizare/completare a datelor deţinute despre clienţii lor, persoanelor fizice si juridice, pentru a asigura respectarea dispoziţiilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare si ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finanţării terorismului.

Potrivit Regulamentului (publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 527/14.07.2008,) toate instituţiile de credit si instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special trebuie să obţină de la clienţii lor în cel mai scurt timp , cel puţin următoarele informaţii:

1. pentru persoane fizice:

a) numele si prenumele si, după caz, pseudonimul;
b) data si locul nasterii;
c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de
identificare similar;
d) domiciliul si, dacă este cazul, resedinţa;
e) numărul de telefon, fax, adresa de postă electronică, după caz;
f) naţionalitatea;
g) ocupaţia si, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;
h) funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul (conform definiţiei din
Legea 656/2002);
i) numele beneficiarului real.

2. pentru persoanele juridice sau fără personalitate juridică:

a) denumirea;
b) forma juridică;
c) sediul social si, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere
si de gestiune a activităţii statutare;
d) numărul de telefon, fax, adresa de postă electronică, după caz;
e) tipul si natura activităţii desfăsurate;
f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competenţa de a conduce si reprezenta entitatea, precum si puterile acestora de angajare a entităţii;
g) numele beneficiarului real sau, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
h) identitatea persoanei care acţionează în numele clientului, precum si informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens.

Regulamentul BNR nr.9/2008 stabileste standardele minime pentru elaborarea de către instituţiile de credit si instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special a propriilor norme de cunoastere a clientelei ca parte esenţială a administrării riscului de spălare a banilor si de finanţare a terorismului. În acest context, solicitarea de informaţii de catre fiecare entitate în parte poate avea o arie mai largă de cuprindere decât minimul prevăzut de regulament.
Precizăm că indiferent de produsul sau serviciul bancar pe care îl utilizează sau solicită, clienţii instituţiilor menţionate anterior trebuie să furnizeze informaţiile în cauză pentru a se asigura că efectuarea tranzacţiilor solicitate nu va fi întârziată până la actualizarea informaţiilor despre client.
Banca Naţională a României si Asociaţia Română a Băncilor salută gradul ridicat de interes manifestat de clienţii instituţiilor de credit si ai instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special care si-au actualizat deja datele în conformitate cu cerinţele legislaţiei.
În acest context, BNR si ARB invită clienţii instituţiilor de credit si ai instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la o colaborare strânsă în vederea actualizării/completării informaţiilor solicitate.